شورای سیاست گذاری

تعداد بازدید 20064شورای سیاست گذاری:

  • دکتر عبداله هادی (ریاست واحد) ریاست شورای سیاست گذاری
  • دکتر مجتبی آقاجانی (معاونت پژوهش و فناوری واحد) عضو شورای سیاست گذاری
  • دکتر محمدرضا رمضان پور (عضو هیأت علمی واحد مبارکه) عضو شورای سیاست گذاری
  • دکتر فرهاد نوابی فر (عضو هیأت علمی واحد مبارکه) عضو شورای سیاست گذاری
  • دکتر کیوان محبی (دبیر کل کنفرانس) دبیر شورای سیاست گذاری
  • دکتر مهران عمادی (عضو هیأت علمی واحد مبارکه)عضو شورای سیاست گذاری
  • دکتر آیدا اسماعیلیان (عضو هیأت علمی واحد مبارکه)  عضو شورای سیاست گذاری