هیئت رئیسه

تعداد بازدید 20140​​​​​​​هیأت رئیسه کنفرانس:

  • ریاست کنفرانس: دکتر عبداله هادی (ریاست واحد)
  • مشاور عالی کنفرانس: دکتر مجتبی آقاجانی (معاونت پژوهش و فناوری واحد)
  • دبیر کل کنفرانس: دکتر کیوان محبی (عضو هیأت علمی واحد)
  • دبیر علمی گروه کامپیوتر کنفرانس: دکتر محمدرضا رمضان پور (عضو هیأت علمی واحد)
  • دبیر علمی گروه برق کنفرانس: دکتر مهران عمادی (عضو هیأت علمی واحد)
  • دبیر اجرایی کنفرانس: دکتر فرهاد نوابی فر (عضو هیأت علمی واحد)