تعرفه‌ها

تعداد بازدید 513عنوان

شرح

مبلغ (تومان)

ثبت نام دانشجویی-حضوری

نمایه مقاله در کنفرانس+دریافت گواهی پذیرش به تعداد نویسندگان+ سی دی مجموعه مقالات +حضور یک نفر از نویسندگان در کنفرانس+دریافت پکیج کنفرانس+میان وعده صبح و عصر+ ناهار

150000

ثبت نام دانشجویی-غیر حضوری

نمایه مقاله در کنفرانس+دریافت گواهی پذیرش به تعداد نویسندگان+ سی دی مجموعه مقالات

120000

ثبت نام دانشجویی-مقاله دوم به بعد

نمایه مقاله در کنفرانس+دریافت گواهی پذیرش به تعداد نویسندگان+دریافت گواهی حضور+سی دی مجموعه مقالات

80000

ثبت نام اساتید هیأت علمی-حضوری

نمایه مقاله در کنفرانس+دریافت گواهی پذیرش به تعداد نویسندگان+ سی دی مجموعه مقالات +حضور یک نفر از نویسندگان در کنفرانس+دریافت پکیج کنفرانس+میان وعده صبح و عصر+ ناهار

170000

ثبت نام اساتید هیأت علمی-غیر حضوری

نمایه مقاله در کنفرانس+دریافت گواهی پذیرش به تعداد نویسندگان+ سی دی مجموعه مقالات

150000

ثبت نام اساتید هیأت علمی-مقاله دوم به بعد

نمایه مقاله در کنفرانس+دریافت گواهی پذیرش به تعداد نویسندگان+دریافت گواهی حضور+سی دی مجموعه مقالات

100000

ثبت نام آزاد-حضوری

نمایه مقاله در کنفرانس+دریافت گواهی پذیرش به تعداد نویسندگان+دریافت گواهی حضور+سی دی مجموعه مقالات +حضور یک نفر از نویسندگان در کنفرانس+دریافت پکیج کنفرانس+میان وعده صبح و عصر+ناهار

190000

ثبت نام آزاد-غیر حضوری

نمایه مقاله در کنفرانس+دریافت گواهی پذیرش به تعداد نویسندگان+ سی دی مجموعه مقالات

170000

ثبت نام آزاد-مقاله دوم به بعد

نمایه مقاله در کنفرانس+دریافت گواهی پذیرش به تعداد نویسندگان+دریافت گواهی حضور+سی دی مجموعه مقالات

120000

نویسنده دوم هر گروه جهت شرکت حضوری

دریافت پکیج کنفرانس+میان وعده صبح و عصر+ناهار

80000

شرکت در کنفرانس-بدون مقاله

(برای افرادی که مقاله نداشته ولی تمایل دارند در کنفرانس شرکت نمایند) دریافت گواهی حضور+پکیج کنفرانس+سی دی مجموعه مقالات+میان وعده صبح و عصر+ناهار

70000

بسته بندی و ارسال پستی

ارسال گواهی و سی دی مجموعه مقالات افرادی که نمی توانند در روز کنفرانس حضور داشته باشند، از طریق پست پیشتاز

20000

چاپ مقاله در ژورنال

چاپ مقالات برتر در ژورنالهای تخصصی همراه کنفرانس+دریافت گواهی چاپ

100000

 

تماس با ما