جزییات خبر

عنوان تمدید مهلت ارسال مقالات
تاریخ درج دوشنبه ٢١ خرداد ١٣٩٧

متن خبر


با توجه به درخواستهای مکرر، مهلت ارسال مقالات به ۱۵ تیرماه تغییر یافت.​​​​​​​