کمیته علمی همایش

تعداد بازدید 18969ردیف

نام و نام خانوادگی

سازمان

1

دکتر سید احمد طباییان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه

2

دکتر احمد رضا عسکری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه

3

دکتر الهام مشکل گشا

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه

4

دکتر حسام اشراقی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه

5

دکتر بیژن رجاییان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه

6

دکتر غلامرضا جعفری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه

7

دکتر مهدی باقریان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه

8

دکتر زهرا سرجویی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه

9

دکتر مهدی نمازی زاده

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران

10

دکتر غلامرضا شریفی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

11

دکتر فرزانه تقیان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

12

دکتر رخساره بادامی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

13

 دکتر خسرو جلالی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

14

دکتر زهره مشکاتی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

15

دکتر رضوان میرصفایی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

16 دکتر مجید خوروش دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی

17

دکتر هاله فاضل

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد

18

دکتر اکرم جعفری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد

19

دکتر حمید زاهدی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف اباد

20

دکتر مینا مستحفظیان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف اباد

21

دکترجمشید بنایی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف اباد

22 دکتر سعید کشاورز دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف اباد

23

دکتر عباس فتاحی بافقی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

24

دکتر رسول نظری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نایین

25

دکتر زینب ابودردا

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نایین

26

دکتر رحیم  نجف زاده

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

27

دکتر عبدالعلی بنایی فرد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

28

دکتر محمد علی آذربایجانی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

29

دکتر فرشاد تجاری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

30

پروفسور نادر رهنما

دانشگاه اصفهان

31

دکتر وارتان میناسیان

دانشگاه اصفهان

32

دکتر احمد علی آصفی

دانشگاه اصفهان

33

دکتر احمدرضا موحدی

دانشگاه اصفهان

34

دکتر حسین مجتهدی

دانشگاه اصفهان

35

دکتر شهرام عروف زاده

دانشگاه فرهنگیان اصفهان

36

دکتر فرزانه داوری

دانشگاه  فرهنگیان اصفهان

37

دکتر محمد فرامرزی

دانشگاه شهرکرد

38

دکتر بهنام قاسمی

دانشگاه شهرکرد

38

دکتر محمدرضا مرادی

دانشگاه شهرکرد