شورای سیاست گذاری

تعداد بازدید 17957اسامی هیات رییسه کنفرانس ملی "چهارمین همایش کاربرد علوم ورزشی در پیشرفت تربیت بدنی و ورزش قهرمانی"

 

هیات رییسه کنفرانس:

-ریاست کنفرانس: دکتر محمد گلناری (ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه)

- مشاور عالی کنفرانس: دکتر مجتبی آقاجانی ( معاونت پژوهش و فناوری  دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه)

- دبیر کل کنفرانس: دکتر احمدرضا عسکری ( عضو هیات علمی  دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه)

- دبیر علمی کنفرانس: دکتر مهدی باقریان (عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه )

- دبیر اجرایی کنفرانس: دکتر زهرا سرجویی (عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه)

 

شورای سیاست گذاری:

- دکتر محمد گلناری (ریاست واحد) ریاست شورای سیاست گذاری

- دکتر مجتبی آقاجانی (معاونت پژوهش و فناوری واحد) عضو شورای سیاست گذاری

- دکتر احمد رضا عسکری (عضو هیات علمی واحد) عضو شورای سیاست گذاری

- دکتر زهرا سرجویی (عضو هیات علمی واحد) عضو شورای سیاست گذاری

- دکتر الهام مشکل گشا (عضو هیات علمی واحد) عضو شورای سیاست گذاری

- دکتر حسام اشراقی (عضو هیات علمی واحد) عضو شورای سیاست گذاری

- دکتر بیژن رجاییان (عضو هیات علمی واحد) عضو شورای سیاست گذاری

- دکتر غلامرضا جعفری (عضو هیات علمی واحد) عضو شورای سیاست گذاری

- دکتر مهدی باقریان  (عضو هیات علمی واحد) عضو شورای سیاست گذاری