جزییات خبر

عنوان حمایت سامانه آموزش ورزش از چهارمین همایش ملی کاربرد علوم ورزشی در توسعه تربیت بدنی و ورزش قهرمانی
تاریخ درج شنبه ٢٩ دی ١٣٩٧

متن خبر


سامانه آموزش ورزش حمایت معنوی خود را از چهارمین همایش ملی کاربرد علوم ورزشی در توسعه تربیت بدنی و ورزش قهرمانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه که در تاریخ 16 اسفند 1397 برگزار می گرد، اعلام کرد.

وب سایت سامانه آموزش ورزش: www.amoozeshvarzesh.com