جزییات خبر

عنوان پیوستن پروفسور نادر رهنما به کمیته علمی چهارمین همایش ملی کاربرد علوم ورزشی در توسعه تربیت بدنی و ورزش قهرمانی
تاریخ درج پنج شنبه ٢٠ دی ١٣٩٧

متن خبر


پروفسور نادر رهنما، استاد تمام آسیب شناسی ورزشی دانشگاه اصفهان به کمیته علمی چهارمین همایش ملی کاربرد علوم ورزشی در توسعه تربیت بدنی و ورزش قهرمانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه پیوستند. حضور ایشان در کمیته علمی همایش از افتخارات دبیرخانه همایش  می باشد.