جزییات خبر

عنوان پیوستن پروفسور مهدی نمازی زاده به کمیته علمی چهارمین همایش ملی کاربرد علوم ورزشی در توسعه تربیت بدنی و ورزش قهرمانی
تاریخ درج پنج شنبه ٢٠ دی ١٣٩٧

متن خبر


پروفسور مهدی نمازی زاده، پدر تریبت بدنی آکادمیک ایران به کمیته علمی چهارمین همایش ملی کاربرد علوم ورزشی در توسعه تربیت بدنی و ورزش قهرمانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه پیوستند. حضور ایشان در کمیته علمی همایش از افتخارات دبیرخانه همایش  می باشد.