جزییات خبر

عنوان صدور گواهی زود هنگام مقالات
تاریخ درج پنج شنبه ٢٠ دی ١٣٩٧

متن خبر


 به اطلاع می رساند؛ در راستای همکاری و تسریع در اعلام نتیجه داوری، پژوهشگران و محققانی که به نتیجه داوری مقاله خود زودتر از زمان مقرر شده نیاز دارند (جهت مصاحبه دکتری و دفاع از پایان نامه)، لطفاً پس از پذیرش مقاله توسط داوران و واریز هزینه با دبیرخانه تماس گرفته و درخواست گواهی زود هنگام نمایید.