جزییات خبر

عنوان چاپ و نمایه سازی مقالات پذیرش شده همایش در پایگاه علمی سیولیکا
تاریخ درج پنج شنبه ٢٠ دی ١٣٩٧

متن خبر


طی مکاتبات صورت گرفته، تمامی مقالات پذیرش شده د چهارمین همایش ملی کاربرد علوم ورزشی در توسعه تربیت بدنی و ورزش قهرمانی، به صورت رایگان در پایگاه علمی سیولیکا و کنسرسیوم محتوی ملی جمهوری اسلامی ایران چاپ و نمایه سازی خواهند شد.