جزییات اطلاعیه

عنوان انواع مقالات مورد پذیرش
تاریخ درج پنج شنبه ٢٠ دی ١٣٩٧

متن اطلاعیه


انواع مقالات ذیل که در راستای محورهای همایش باشند، مورد پذیرش همایش واقع شده و در فرآیند داوری قرار خواهند گرفت:
مقالات علمی-پژوهشی
مقالات علمی-ترویجی (مروری)
مطالعات موردی
مقالات یا گزارش های تحلیلی-انتقادی
طرح های تحقیقاتی