کمیته علمی همایش

تعداد بازدید 1155زمینه فعالیت

نام و نام خانوادگی

ردیف

ساخت و تولید

دکتر اکبر حجتی

1

برق

دکتر حسین امامی

2

مدل کسب و کار

دکتر حمیدرضا روناسی

3

صنعت قطعه سازی

دکتر محمود ذاکر

4

تکنولوژی ساخت

دکتر سعید دانشمند

5

تکنولوژی اطلاعات

دکتر محمدرضارمضان پور

6

جوش

دکتر محمد رزازی

7

تجاری سازی

دکتر فرشید سهیلی

8

مشاوره و آموزش

دکتر محسن عشوریان

9