تعرفه ها

  بازدید:   1114


گزینه چاپ در ژورنال مختص مقالات برتر می باشد، لذا تا قبل از دریافت دعوت کنفرانس به چاپ در ژورنال، از پرداخت هزینه مربوطه خودداری نمائید.

 

عنوان

شرح

مبلغ (تومان)

ثبت نام دانشجویی-حضوری

نمایه مقاله در کنفرانس+دریافت گواهی پذیرش به تعداد نویسندگان+ دریافت گواهی حضور+ سی دی مجموعه مقالات +حضور یک نفر از نویسندگان در کنفرانس+دریافت پکیج کنفرانس+میان وعده صبح و عصر+ ناهار

600.000

ثبت نام دانشجویی-غیر حضوری

نمایه مقاله در کنفرانس+دریافت گواهی پذیرش به تعداد نویسندگان+ سی دی مجموعه مقالات

450.000

ثبت نام دانشجویی-مقاله دوم به بعد

نمایه مقاله در کنفرانس+دریافت گواهی پذیرش به تعداد نویسندگان+دریافت گواهی حضور+سی دی مجموعه مقالات

300.000

ثبت نام اساتید هیأت علمی-حضوری

نمایه مقاله در کنفرانس+دریافت گواهی پذیرش به تعداد نویسندگان+ سی دی مجموعه مقالات +حضور یک نفر از نویسندگان در کنفرانس+دریافت پکیج کنفرانس+میان وعده صبح و عصر+ ناهار

700.000

ثبت نام اساتید هیأت علمی-غیر حضوری

نمایه مقاله در کنفرانس+دریافت گواهی پذیرش به تعداد نویسندگان+ سی دی مجموعه مقالات

500.000

ثبت نام اساتید هیأت علمی-مقاله دوم به بعد

نمایه مقاله در کنفرانس+دریافت گواهی پذیرش به تعداد نویسندگان+دریافت گواهی حضور+سی دی مجموعه مقالات

350.000

ثبت نام آزاد-حضوری

نمایه مقاله در کنفرانس+دریافت گواهی پذیرش به تعداد نویسندگان+دریافت گواهی حضور+سی دی مجموعه مقالات +حضور یک نفر از نویسندگان در کنفرانس+دریافت پکیج کنفرانس+میان وعده صبح و عصر+ناهار

700.000

ثبت نام آزاد-غیر حضوری

نمایه مقاله در کنفرانس+دریافت گواهی پذیرش به تعداد نویسندگان+ سی دی مجموعه مقالات

500.000

ثبت نام آزاد-مقاله دوم به بعد

نمایه مقاله در کنفرانس+دریافت گواهی پذیرش به تعداد نویسندگان+دریافت گواهی حضور+سی دی مجموعه مقالات

350.000

نویسنده دوم هر گروه جهت شرکت حضوری

دریافت پکیج کنفرانس+میان وعده صبح و عصر+ناهار

300.000

شرکت در کنفرانس-بدون مقاله

(برای افرادی که مقاله نداشته ولی تمایل دارند در کنفرانس شرکت نمایند) دریافت گواهی حضور+پکیج کنفرانس+سی دی مجموعه مقالات+میان وعده صبح و عصر+ناهار

300.000

بسته بندی و ارسال پستی

ارسال گواهی و سی دی مجموعه مقالات افرادی که نمی توانند در روز کنفرانس حضور داشته باشند، از طریق پست پیشتاز

80.000

چاپ مقاله در ژورنال

چاپ مقالات برتر در ژورنالهای تخصصی همراه کنفرانس+دریافت گواهی چاپ

200.000

 سامانه کاربران
فرمت مقاله فارسی
پوستر کنفرانس