کمیته های برگزاری

  بازدید:   818

اعضای  کمیته علمی سومین کنفرانس ملی "تحقیقات نوین در مهندسی برق و کامپیوتر":

​​​​​​​

​​​​​​​

ردیف

نام و نام خانوادگی

دانشگاه محل تدریس

۱

دکتر اسماعیل باقری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه

۲

دکتر عباس کریمی ریزی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه

۳

دکتر فریبا مجیدی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه

4

دکتر محمدرضا رمضان پور

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه

5

دکتر محمد جعفرزادگان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه

6

دکتر فرهاد نوابی فر

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه

7

دکتر آیدا اسماعیلیان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه

8

دکتر سید حسین میرلوحی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه

9

دکتر مهران عمادی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه

10

مهندس ایده آذری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه

11

مهندس زهرا میریان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه

12

دکتر حامد شهبازی

دانشگاه اصفهان

13

دکتر شروان فکری ارشاد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

14

دکتر محسن عشوریان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)

15

دکتر حسین امامی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)

16

دکتر کیوان محبی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)

17

دکتر محمدرضا سلطان آقایی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)

18

دکتر فرساد زمانی بروجنی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)

19

دکتر ریحانه خورسند

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)

20

دکتر محمدرضا امینی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)

21

دکتر مجید دلشاد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)

22

دکتر سید مهدی سجادیه

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)

23

دکتر هادی ثقفی اصفهانی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)

24

دکتر محمد نادری دهکردی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

25

دکتر سید وحید سادات پور

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس

26

دکتر محسن چگین

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول

27

دکتر امید شریفی

دانشگاه امام حسین (ع)

28

دکتر کامران صفایی

دانشجوی دکترا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه، مسوول دبیرخانه کنفرانس

29 دکتر بابک نیکمرد   دانشگاه آزاد اسلامی واحد دولت آباد
30 دکتر یعقوب صابری   دانشجوی دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه
 

 سامانه کاربران
فرمت مقاله فارسی
پوستر کنفرانس